Circular 6/19: Criteris per a les inspeccions pel registre de jornada laboral

El passat 10 de juny de 2019, Inspecció de Treball i Seguretat Social va publicar un document amb la finalitat de fixar els criteris per realitzar les actuacions inspectores per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en relació al registre de jornada, i des de Planartús creiem que és necessari informar-vos sobre les mesures que s’estableixen:

CONTINGUT DEL REGISTRE DE JORNADA

 • L’empresa garantirà el registre diari de jornada, que haurà d’incloure amb caràcter obligatori l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada treballador. Mitjançant acord amb l’empresa, al registre es podran incloure les interrupcions o pauses dels treballadors, ja que seran aquests acords entre empresa i treballadors els que fixaran com s’han de considerar tots els aspectes relacionats amb el registre d’interrupcions, pauses o flexibilitat dels temps de feina.
 • El registre de jornada s’ha de realitzar diàriament per mitjà d’un sistema objectiu i fiable que permeti computar la jornada laboral diària de cada treballador. En cas contrari, s’assumirà que la jornada laboral és aquella que va d’hora d’inici a l’hora de finalització del registre i l’empresari tindrà l’obligació d’acreditar els temps de descans.
 • Es manté l’obligació de continuar realitzant els registres horaris que ja estaven establerts a la normativa per als contractes a temps parcial, hores extraordinàries i jornades especials de feina, així com l’obligació de totalitzar i lliurar còpia del registre de les hores al treballador i als representants legals.

CONSERVACIÓ DEL REGISTRE DE JORNADA

 • L’empresa haurà de conservar els registres mitjançant qualsevol mitjà que garanteixi la seva fiabilitat i veracitat durant un període de quatre anys i s’hi haurà de poder accedir des del centre de treball en qualsevol moment, quan així ho demanin els treballadors, els seus representants i la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • En el cas que el registre de jornada sigui en format paper, a efectes de conservació, es podrà arxivar en suport informàtic, escanejant els documents originals i guardant-los telemàticament amb les degudes garanties.

ORGANITZACIÓ I DOCUMENTACIÓ DEL REGISTRE

 • La forma d’organització i documentació del registre serà la que es determini per negociació col·lectiva, acord d’empresa o, si no n’hi ha, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors de l’empresa. A més, el sistema de registre ha de ser objectiu i garantir la fiabilitat, veracitat, la no alteració posterior de les dades i que es respecti la normativa sobre protecció de dades.
 • En els casos que el registre es realitzi per mitjans electrònics o informàtics, com un sistema de fitxatge per empremta o ordinador, la Inspecció de Treball i Seguretat Social podrà demanar la descarrega o lliurament en suport informàtic llegible i tractable dels registres corresponents al període que consideri.
 • Si el registre és manual, registre en suport paper, la Inspecció podrà sol·licitar els documents originals o la còpia dels mateixos. Si no es disposa d’una còpia, es podran prendre notes, fotografies… o endur-se el registre de jornada original com a mesura cautelar.

RÈGIM SANCIONADOR

 • Les sancions són possibles des del 12 de maig de 2019, data de publicació al BOE del Reial Decret-Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball.
 • La transgressió  de les obligacions relacionades amb el registre de jornada es tipifica com a una infracció greu.
 • Si existís la certesa que es compleix la normativa de temps de treball o que no es realitzen hores extraordinàries, tot i que no es realitzi el registre de la jornada de treball, la Inspecció podrà substituir l’inici del procediment sancionador per un requeriment per què es doni compliment a l’obligació legal de fer el registre diari de jornada de treball.
 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies