Quines són les llicències o permisos que pot demanar el treballador?

20180130_115451_noticias_id8660_1_imagenHorizontal2A part de les vacances anuals, els dies festius i els descansos en la jornada setmanal i diària, tots els treballadors sense excepció tenen dret a una sèrie de permisos laborals retribuïts, previ avís i justificació, de manera que pot absentar de la feina amb dret a remuneració en els següents casos:

– En cas de matrimoni: 15 dies.

– Pel naixement de fill: 2 dies (4 dies si es requereix desplaçament).

– Per la mort, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repós domiciliari, de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat: 2 dies (4 dies si es requereix desplaçament).

– Per trasllat del domicili habitual: 1 dia.

– Per al compliment d´un deure inexcusable de caràcter públic i personal, comprès l´exercici del sufragi actiu o l´exercici de la funció de jurat: el temps indispensable per a la seva realització.

A aquest efecte s´ha de tenir en compte que si percep una indemnització pel compliment del deure abans referit, es descomptarà l´import de la mateixa del salari a que tingués dret a l´empresa. A més, si el compliment del deure abans esmentat suposa la impossibilitat de la prestació del treball degut en més del vint per cent de les hores laborables en un període de tres mesos, l´empresa pot passar el treballador afectat a la situació d´excedència forçosa.

– Per a realitzar funcions sindicals o de representació del personal en els termes establerts legalment o convencionalment: el temps necessari per a l´adequat exercici de la seva tasca.

– Per a la realització d´exàmens prenatals i tècniques de preparació al part: el temps indispensable per a la seva realització.

– En els casos d´adopció, guarda amb fins d´adopció o acolliment, per l´assistència a les preceptives sessions d´informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d´idoneïtat, sempre que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball: el temps indispensable per a la seva realització.

– Per a la lactància del menor fins que aquest compleixi nou mesos: una hora diària, que podran dividir en dues fraccions (s´incrementarà proporcionalment en els casos de part, adopció, guarda amb fins d´adopció o acolliment múltiples).

A aquest efecte s´ha de tenir en compte que aquest dret només pot ser exercit per un dels progenitors en cas de tots dos treballin. A més, qui exerceixi aquest dret podrà substituir-lo per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes, segons conveni col·lectiu o pacte amb l´empresa.

– En el cas de naixement de fills prematurs o que, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part: una hora diària.

A aquest efecte s´ha de tenir en compte que aquest dret només pot ser exercit per un dels progenitors en cas de tots dos treballin. A més, tindran dret a reduir la jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional del salari.

– Per formació vinculada a l´activitat de l´empresa per als treballadors amb almenys un any d´antiguitat a l’empresa: 20 hores anuals acumulables per un període de fins a cinc anys.

– En cas d´extinció del contracte per causes objectives, amb la finalitat de buscar una nova feina: sis hores setmanals durant el període de preavís.

Aquests supòsits són els mínims establerts per la llei però poden ser ampliats tant en durada com en nombre de motius pel conveni col·lectiu d´aplicació o per pacte entre el treballador i l´empresari.

En qualsevol cas, aquests permisos es podran sol·licitar en els termes que s´estableixin en els convenis col·lectius o en els acords entre l´empresa i els representants dels treballadors, o conforme a l´acord entre l´empresa i els treballadors afectats, sent aquest últim cas el més habitual, sent fonamental la justificació i el preavís a l´empresari.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies